Biolitt søk

I BioLittBasen kan du søke i BioFokus sine publikasjoner, samt i 13.000 andre titler om biologisk mangfold. 

Vi har litt problemer med listevisning av rapporter i forbindelse med omlegging til ny hjemmeside. Bruk søkefunksjonen for eldre enn 6 mnd. Send mail til ansvarlig eller post@biofokus.no om du ikke finner en rapport som du mener er publisert. 

Siste Sjane notater   Siste Sjanse rapporter   BioFokus notater   BioFokus rapporter  

År Tittel Forfatter(e)
2018 Kartlegging av arter i raviner i Skedsmo kommune 2017 Blindheim, T., et al.
2018 Beregningsprogrammer PipeLife
2018 Beregningsprogrammer Basal
2018 Lov om vassdrag og grunnvann (vannresursloven) Olje- og energidepartementet,
2018 Kartlegging av naturverdier i utvalgte områder i Ås kommune 2017 Jansson, U., et al.
2018 Sjötåtelns ekologi vid den oreglerade Möckeln Nilsson, S. G.
2018 Kartlegging av biologisk mangfold i Røyken kommune Abel, K., et al.
2018 Artskart. Internettportal for artssøk. Artsdatabanken og GBIF Norge,
2017 Truete ansvarsarter i Østfold Olberg, S., et al.
2017 Ravinekartlegging i Fet kommune 2017 Olsen, M., et al.
2017 Kartlegging av naturtyper ifm. kommuneplanens arealdel 2017. Porsgrunn kommune Reiso, S., et al.
2017 Utforming av ny bekketrasé ved Kalnes videregående skole, Sarpsborg Jansson, U., et al.
2017 Elfenbenslav (Heterodermia speciosa) i Norge - status pr. 01.12.2017 Hofton, T. H.
2017 Naturfaglig undersøkelse av skytefelt innenfor Skjellanger fort, Meland kommune Klepsland, J. T.
2017 Naturverdier i Vikedalsmoen skyte- og øvingsfelt, Bjerkreim kommune Olsen, K. M.
2017 Vurdering av konsekvenser for naturmiljø i forbindelse med planlegging av ny skole i Frysjaveien 31, Oslo kommune Høitomt, L. E.
2017 Kartlegging av naturtyper etter NiN 2.1 i verneområder i Oslo, Akershus og Buskerud. Thylén, A., et al.
2017 Naturverdier i skytebaneområdene ved Vaterholmen militærleir, Verdal kommune Olsen, K. M.
2017 Konsekvensutredning for biologisk mangfold i forbindelse med planlagt kaianlegg og adkomsttunnel ved Kongsklev, ifm. deponi for farlig avfall i Dalen gruve, Porsgrunn kommune Reiso, S., et al.
2017 Kartlegging av biologisk mangfold i utvalgte deler av Børja skyte- og øvingsfelt, Eidskog kommune Høitomt, T.
2017 Skjøtselsplan for Bergskogen i Oslo Olberg, S.
2017 Evaluering av metodikk for kartlegging og verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse Thylén, A., et al.
2017 Kartlegging av naturverdier i Cecilie Thoresens vei på Lambertseter i Oslo Olsen, M., et al.
2017 Thylén, A. 2017. Naturverdier i planområde ved Midtåsen, Oslo kommune. BioFokus-notat 2017-58. Stiftelsen BioFokus. Oslo. Thylén, A.
2017 Naturverdier, skjøtsel og tilrettelegging på nordre Langøyene, Nesodden kommune Blindheim, T.