Ferskvannskartlegging

Ferskvannskartlegging

Vi tilbyr:

  • Kartlegging av miljø- og naturkvaliteter i henhold til Vanndirektivet
  • Kartlegging av biologisk mangfold i ferskvann etter DN Håndbok 13 og 15
  • Registrering og overvåking av rødlistede invertebrater, amfibier og karplanter i ferskvann i og utenfor verneområder

Kartlegging av miljø- og naturkvaliteter i henhold til Vanndirektivet

BioFokus tilbyr kartlegging av biologiske, hydromorfologiske og enklere fysisk-kjemiske kvalitetselementer (næringssalter, pH etc) for klassifisering av økologisk tilstand i vassdrag og innsjøer. Vi følger Veileder 02:2013 Klassifisering av miljøtilstand i vann som følger opp EUs vanndirektiv og vannforskriften. EUs vanndirektiv har som mål at forvaltning av vannforekomster skal skje likt i hele Europa. I Norge er gjennomføringen av vanndirektivet basert på Forskrift om rammer for vannforvaltningen ("Vannforskriften").

Klassifiseringsveiledern vektlegger at økologisk tilstand i vannforekomster skal klassifiseres på grunnlag av biologiske kvalitetselementer, mens fysiske og kjemiske forhold kun er støtteparametere. 

De biologiske kvalitetselementene er (kompetanse i BioFokus med uthevet skrift):

  • Planteplankton (i innsjøer og kystvann)
  • Påvekstalger (i rennende vann)
  • Vannplanter (i innsjøer)
  • Makroalger og ålegress (i kystvann)
  • Bunndyr (i innsjø, elv og kystvann)
  • Fisk (i innsjø og elv)


Vann og vassdrag som oppnår svært god eller god økologisk tilstand oppfyller målene i direktivet, mens det i vannforekomster som blir klassifisert som svært dårlig, dårlig eller moderat må iverksettes tiltak for å nå miljømålet god økologisk tilstand (med visse unntak). Unntak kan gis for tilfeller der vurderinger av samfunnsnytte, kostnader eller tekniske/naturlige forhold nødvendiggjør tidsutsettelse eller mindre strenge miljømål.


Kartlegging av biologisk mangfold i ferskvann etter DN Håndbok 13 og 15

BioFokus tilbyr ferskvannskartlegging etter DN Håndbok 13 og 15. Vi feltbefarer bekker, dammer, innsjøer, deltaområder etc. og leverer forvaltningsrelevante data til oppdragsgiver og Naturbase. Vi har stort fokus på feltarbeidet der vi vektlegger dokumentasjon av karplanter, amfibier, bunnlevende/flyvende invertebrater og kransalger. Prøvetakingen av invertebrater består av sparkeprøver i bunnsubstrat, håndplukking, håv-/ stangsilprøver i vegetasjon og bunnsediment, og fangst av flyvende insekter. Vi avgrenser funksjonelle forvaltningsenheter, dvs vi inkluderer kantsoner til bekker, dammer og innsjøer og inkluderer hele bekkestrengen der det er sannsynlig at registrerte verdier fortsetter utover feltbefart del av bekken/elven. Vi kan også beskrive eventuelle trusler og gi forvaltnings- og/eller skjøtselsforslag. BioFokus tidligere rapporter med tema ferskvann finner du her. 


Registrering og overvåking av rødlistede invertebrater, amfibier og karplanter i ferskvann i og utenfor verneområder

BioFokus tilbyr registrering og overvåking av rødlistede invertebrater, amfibier og karplanter i ferskvann i og utenfor verneområder. Vi har spesialkompetanse på disse artsgruppene og kan skreddersy opplegg for registrering og overvåking etter oppdragsgivers ønsker.