Konsekvensutredninger og planarbeid

Konsekvensutredninger og planarbeid

I all arealplanlegging inngår å ta hensyn til naturmangfoldet. I plan- og bygningsloven (PbL) fremkommer at naturhensyn må tas i forbinindelse med utarbeidelse av kommuneplaner, områdereguleringer og detaljreguleringsplaner. I forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven reguleres hvilke planer og tiltak som trenger fulle konsekvensutredninger (KU) og hvilke som kun trenger kortere redegjørelser om naturmangfold som en del av planen. 

Vi tilbyr:

  • Biologiske undersøkelser i mindre utbyggingsprosjekter
  • Konsekvensutredninger for tema naturmangfold i større utbyggingsprosjekter og infrastrukturprosjekter
  • Konsekvensutredninger for tema naturmangfold ved småkraftverkutbygging

Biologiske undersøkelser i mindre utbyggingsprosjekter

BioFokus tilbyr biologiske undersøkelser i forbindelse med mindre utbyggingsprosjekter som ikke krever full konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. Vi feltbefarer og vurderer området etter DN håndbok 13, registrerer artsfunn og lager en beskrivelse av naturkvaliteter innenfor hele undersøkelsesområdet. Vi kan tilby anbefalinger hva gjelder plassering av bygg etc. som tar størst mulig hensyn til naturmangfoldet og skissere evt. andre avbøtende eller kompenserende tiltak. Vi har stor erfaring av biologiske undersøkelser i forbindelse med mindre utbyggingssaker. 

Eksempel på kart med avgrensede naturverdier i et undersøkelsesområde. Vil du vite mer så søk i våre rapporter fra tidligere prosjekter i forbindelse med små utbyggingsprosjekter. 


Konsekvensutredninger for tema naturmangfold i større utbyggingsprosjekter og infrastrukturprosjekter

BioFokus tilbyr fulle konsekvensutredninger på tema naturmangfold i utbyggings- og infrastrukturprosjekter, der det er påkrevd. Metoden for konsekvensutredningen følger Statens Vegvesen sin Håndbok V712 «Konsekvensanalyser» (Statens Vegvesen 2018), som erstatter SVV Håndbok 140. Konsekvensanalyse på tema naturmangfold består av utredning på tre plan (fra V712):

Figur fra SVV veileder V712

  • Verdi. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. 
  • Påvirkning. Med omfang menes en vurdering av hvordan og i hvilken grad et område påvirkes. 
  • Konsekvens. Med konsekvens menes fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre. Konsekvens framkommer ved sammenstilling av områdets verdi og omfanget av påvirkning på området.
Bakgrunnsdata om biologisk mangfold baseres på naturtypekartlegging etter DN Håndbok 13 og artskartlegging av både rødlistearter og svartlistearter. Naturmangfoldet verdivurderes og omfanget av tiltaket vurderes. De samlede konsekvensene fås ved å veie sammen verdi og omfang (se figur til høyre). Hvis konsekvensene på naturmanfoldet er tilstrekkelig store vurderes avbøtende eller kompenserende tiltak. Avbøtende tiltak er en tilpassing av opprinnelig plan for å redusere en negativ konsekvens, mens kompenserende tiltak handler om å erstatte et ødelagt naturareal med et annet når ødeleggelse ikke kan unngås, begrenses eller avbøtes. 
Eksempel på kart med KU-verdivurdering av naturmangfoldet. Vil du vite mer så les våre rapporter fra tidligere KU-prosjekter


Konsekvensutredning for tema naturmangfold ved småkraftverkutbygging

BioFokus tilbyr kartlegging av vassdrag i forbindelse med planlagt utbygging av småkraftverk. Vi følger NVEs veileder nr 3-2009 for utarbeidelse av rapport om naturmangfoldet. Ved utbygging av småkraftverk skal Vannressursloven følges. Denne skal sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann. For å bygge ut småkraft må det opprettes en konsesjonssøknad til NVE. Søknader skal gi tilstrekkelig informasjon om konsekvensene av en utbygging. For biologisk mangfold innebærer dette en oversikt over hvilke verdier som er i influensområdet, og en vurdering av hvordan verdiene blir berørt ved en eventuell utbygging. Naturmangfoldet og konsekvensene vurderes etter DN håndbok 13 og 15 og håndbok V712 fra Statens vegvesen. Vi har lang erfaring fra kartlegging og verdivurdering av vassdrag inkludert bekkekløfter og fosser. Vi har både utført konsekvensutredninger i forbindelse med konsesjonssøknader (rapporter), kvalitetssikring av tidligere kartlagte naturverdier i småkraftsaker (nyhetssak, rapport) og bekkekløftkartlegging etter DN Håndbok 13 (rapporter). 

Flokafallet. Foto: Tom Hellik Hofton.