Kunnskapsformidling og kursopplegg

Kunnskapsformidling og kursopplegg

Vi tilbyr:

  • Forvaltningsrettede kurs om naturmangfoldet
  • Foredrag innenfor våre fagtema
  • Formidling via media og publikasjoner

Forvaltningsrettede kurs

BioFokus tilbyr forvalningsrettede kurs innenfor fagområdet naturmangfold. Vi tilbyr også skreddersydde kursopplegg innenfor våre fagområder ved forespørsel. Vi har hatt flere kurs for forvaltningen med temaer som:  

  • Kartleggingsmetodikk og verdivurdering
  • Utvalgte naturtyper / prioriterte arter / prioriterte naturtyper
  • Mangfoldet av naturtyper, hvor finnes de største kvalitetene av de ulike typene
  • Artsmangfoldet knyttet til naturtypene - praktisk feltkartlegging
  • Påvirkningsfaktorer – fremmede arter, tiltak, gjengroing, ferdsel etc
  • Forvaltning lokalt og regionalt, skjøtsel eller fri utvikling
  • Praktisk skjøtsel av skjøtselsbetingede naturtyper 

Årlig tar vi med skogstudentene ved NMBU på skogtur med fokus på naturverdier i skog. I 2012 (kursprogram 2012) holdt vi kurs i Follo med særlig fokus på naturtypene eik, dammer og edelløvskog og kurs i området Oslo-Bærum-Asker med fokus på åpen grunnlendt kalkmark, eik, rik sumpskog og kalkskog. I 2013 (kursprogram 2013) holdt vi kurs i ravinekartlegging i Nannestad/Ullensaker og skjøtselskurs i Asker. I 2017 hadde vi et kurs med fokus på rødlistearter og deres levesteder som vi holdt i samarbeid med Miljøfaglig Utredning og Dokkadelta Nasjonale Våtmarkssenter.

Foredrag innenfor våre fagtema 

BioFokus tilbyr foredrag innenfor våre fagtema og holder årlig en lang rekke foredrag om økologi, biologisk mangfold, grønnstruktur i byer og tettsteder og om spesifikke arter eller naturtyper. Vi skreddersyr et opplegg som passer aktuelt publikum.

Formidling via media og publikasjoner

BioFokus tilbyr faglig gode tekster til publisering i media, i tidskrifter og i bøker både om generell økologi og biologisk mangfold og om enkeltarter.

De ansatte er hyppige bidragsytere i tidskrifter som Blyttia, Norsk Entomologisk Tidskrift og Agarica, men skriver også i fagtidskrifter Blekksoppen, Nøttekråka, Ottar, Sothøna, Insekt-Nytt, Sopp- og nyttevekster, Sahlbergia, Lindbergia, Graphis Scripta, Larus Marinus, Entomologia Generalis, Fauna, Norsk Frukt og Bær og Norsk Skogbruk.

Enkelte ansatte har publisert i vitenskaplige tidskrifter som The Lichenologist, Fungal Ecology, Mycological Research, Forest Ecology and Management, Arctic, Antarctic, and Alpine Research og Basic and Applied Ecology og bidratt med bokkapitler.