Naturtypekartlegging

Naturtypekartlegging

Vi tilbyr:

  • Naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13
  • NiN-kartlegging etter Artsdatabankens system "Naturtyper i Norge"
  • Ravinekartlegging 
  • Kvalitetskontroller av eksisterende data og suppelerende registeringer

Naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13

BioFokus tilbyr forvaltningsrelevant naturtypekartlegging av all type biologisk viktig natur i hele Norge. Vi feltbefarer områder, beskriver og verdivurderer naturtypelokaliteter og levererer forvaltningsrelevante naturtypedata til oppdragsgiver og Naturbase. BioFokus har kartlagt nesten 16000 naturtypelokaliteter i over 300 av Norges kommuner. Vi har erfaring fra naturtypekartlegging i alle Norges fylker i perioden 1999-2016. I Naturbase er naturtypedata tilgjengelig for alle beslutningstakere på kommunal, regional og statlig nivå samt for utbyggere, skogeiere, andre næringsdrivere og for andre interesserte. Kommunenes oversikt over sitt eget biologiske mangfold er en grunnleggende forutsetning for å ivareta norsk natur. 

Våre rapporter fra naturtypekartleggingsprosjekter finner du blant våre publikasjoner.  Dataene som samles inn om rødlistearter registreres i nasjonale databaser og legges ut på Artskart og BAB-kart (BioFokus sin database over egne artsfunn). Kart over naturtypelokaliteter som BioFokus har kartlagt finner du nedenfor. Mer bakgrunn til vår erfaring med naturtypekartlegging kan du lese her.

Kartlegging av naturtyper er en direkte oppfølging av Stortingsmelding 58 (1996-97) ”Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling”, der det heter at:”Alle landets kommuner skal ha gjennomført kartlegging og verdiklassifisering av det biologiske mangfoldet på kommunens areal i løpet av år 2003”. Dette arbeidet pågår fortsatt og aktører som Veivesenet, Forsvaret og utbyggere generelt bruker systemet. I seneste stortingsmelding om naturmangfold Stortingsmelding 14 (2015-2016) "Natur for livet" legges det vekt på opp opprette et økologisk grunnkart for Norge. Dette er ikke et spesielt datasett, men samlet data fra for eksempel natur i verneområder (f.eks NaRIn), data fra Naturbase, artsdata i Artskart og kart over arealressurser. 

NiN-kartlegging etter Artsdatabankens system "Natur i Norge"

BioFokus tilbyr arealdekkende kartlegging av NiN-naturtyper etter NiN.2.0 Dette gir arealdekkende verdinøytralt data som ikke blir verdivurdert med hensyn til egnethet for biologisk mangfold. Bestiller må selv angi kartleggingsareal, kartleggingsmålestokk og hvilke enheter og kilder til variasjon som ønskes kartlagt. Hittil har vi kartlagt NiN i verneområder spredt over landet og kun med Miljødirektoratet som oppdragsgiver. Systemet er ikke tatt i bruk av arealforvaltningsaktører som kommuner, Veivesenet, Forsvaret eller utbyggere ennå, men bruken av systemet kan øke fremover. I "Natur for livet" står det blant annet at: "Natur i Norge skal utgjøre kjernen i offentlig naturkartlegging". 

Ravinekartlegging

BioFokus tilbyr ravinekartlegging på to skalaer. Vi tilbyr dels avgrensning, beskrivelse og verdivurdering av ravinedal som landskapstype og dels avgrensning av naturtypelokaliteter innenfor ravineavgrensningen. Vanligvis dreier det seg om skoglokaliteter eller naturbeitemark som har verdi utover beliggenheten i en ravinedal. I en ravineavgrensning kan det derfor være både biologisk relativt uinteressant natur (ungskog, gjødslet beitemark etc.) og biologisk og kvartærgeologisk viktig areal som overlapper. Vi har kartlagt raviner i mange kommuner på Østlandet og i Trøndelag. Rapportene finner du her.

Kvalitetskontroller av eksisterende data og suppelerende registeringer

BioFokus tilbyr kontroll og suppelering av befintelige data i Naturbase eller andre databaser for biologisk mangfold. Avhengig av kvaliteten på tidligere registrerte data vil vi tilby forskjellige fremgangsmåter. Enkelte naturtypelokaliteter kan enkelt oppdateres til nye maler og retningslinjer uten feltkontoll, mens andre må feltbefares. Vi kan også gjøre grensejusteringer fra flybilder for dårlig avgrensede eller punktavgrensede naturtypelokaliteter. Ny kunnskap kan også føre til endringer i verdivurderinger.