Skogkartlegging

Skogkartlegging

Vi tilbyr: 

  • Kartlegging av skogområder vurdert for vern
  • Temakartlegging i skog (edelløvskog, kalkskog, kystfuruskog, sumpskog, bekkekløfter etc.)
  • Nøkkelbiotopkartlegging etter metode beskrevet i Siste Sjanse-rapport 2002-11
  • MiS-kartlegging etter metode spesifisert av LD
  • Tilrettelegging av data fra miljøregistreringer i skog til naturtypekart og artskart
  • Kvalitetskontroller av eksisterende data

Kartlegging av skogområder vurdert for vern

BioFokus tilbyr kartlegging og verdivurdering av vernekvaliteter i potensielle verneområder. For naturfaglige registreringer i skog bruker vi Miljødirektoratets mal for metodikk og rapportering som beskriver kriterier for utvelgelse og verdivurdering. 

Vi har lang erfaring med skogvernkartlegging i forbindelse med f.eks skogvern på Statskog sine eiendomer og skogvern innenfor ordningen for frivillig skogvern. Her kan du laste ned våre rapporter fra vernekartlegging i Statskog eller innenfor ordningen Frivillig vern eller alle BioFokus-rapporter om skogvern

Temakartlegging i skog

BioFokus tilbyr kartlegging av kvaliteter knyttet til spesielle skogtyper. Vi kan kartlegge og verdivurdere alle typer av skog og har utført temakartlegginger av en lang rekke skogtyper. Her kan du laste ned våre rapporter om edelløvskog, kalkskog, kystfuruskog, sumpskog og bekkekløfter eller alle våre rapporter om skog

Nøkkelbiotopkartlegging og MiS-kartlegging

BioFokus tilbyr kartlegging av miljøverdier i skog både etter egen utviklet metode (Siste Sjanse-metoden) og skogbrukets egen metode (MiS-metoden). BioFokus har solid erfaring med kartlegging etter begge metoder og til sammen har vi kartlagt flere millioner dekar skog fra Nordland i nord til Aust-Agder i sør. Mange års erfaring fra nøkkelbiotop-/MiS-kartlegging har gitt oss en meget god kjennskap til naturforhold rundt om i Norge. Dette, samt meget god artskunnskap, er viktige faktorer når forvaltningsavgjørelser skal tas for de enkelte biotopene.

Tilrettelegging av data fra miljøregistreringer i skog til naturtypekart og artskart

BioFokus tilbyr tilrettelegging og konvertering av skogdata til naturtypekart og artskart. Vår erfaring fra både skogregisteringer og naturtypekartlegging innebærer at alle dataene vi samler inn under skogregistreringene kan innlemmes i kommunenes naturtypekart og Naturbase på en effektiv måte. Dataene som samles inn om rødlistearter sendes også inn til Artsdatabanken for registrering i nasjonale databaser.

Kvalitetskontoller av eksisterande data

BioFokus tilbyr kvaliteteskontroller av nøkkelbiotoper, MiS-biotoper, naturtypekartlegging i skog, bekkekløfter etc.