Spesialkartlegging av arter

Spesialkartlegging av arter

BioFokus har et sterkt artsfokus i naturtypekartlegging, skogkartlegging og ferskvannskartlegging, men gjennomfører også rene art- og artsgruppekartlegginger. Vi kartlegger ansvarsarter, forvaltningsrelevante arter og prioriterte arter, deltar i rødlistevurderinger og utarbeider handlingsplaner/faggrunnlag.

Vi tilbyr spesialkartlegging av:

  • Fremmede arter
BioFokus har spisskompetanse innenfor mange artsgrupper og kan kartlegge arter innenfor alle rødlistevurderte artsgrupper på land eller i ferskvann. Vi har ansatte som sitter i 10 av de 24 nasjonale ekspertkommitéene for rødlisting av arter. 

BioFokus er ledere eller medlem i gruppene for rødlistevurdering av biller, bløtdyr, edderkoppdyr, mosdyr, moser, 'nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer og nettvinger', 'rettvinger, kakerlakker og saksedyr', sopper, tovinger og vepser.

Vi har i tillegg spisskompetanse innenfor gruppene 'amfibier og reptiler', 'døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer og vårfluer', karplanter, lav og nebbmunner.