Insekter i ferksvann

Insekter i ferskvann

BioFokus tilbyr:

  • utarbeidelse av handlingsplaner/faggrunnlag
  • kartlegging av ansvarsarter, forvaltningsrelevante arter og prioriterte arter
  • kartlegging i naturtyper med rikt mangfold av insekter i ferskvann
  • rødlistevurderinger

Vi har erfaring fra kartlegging av insekter i ferskvann i hele Norge og har tusenvis av funn av ferskvannstilknyttede døgnfluer, steinfluer, øyenstkkere, teger, biller, mudderfluer, nettvinger, vårfluer, sommerfugler, årevinger og tovinger i Artskart, derav mange rødlistefunn.

Vi har utarbeidet faggrunnlag for bred blålibelle og har utført etterfølgende spesialkartlegging av arten

Vi har gjennomført artskartlegging i livsmiljøer som er spesielt viktig for insekter i ferskvann i forbindelse med naturtypekartlegginger over hele Norge, men med fokus på Østlandet. Viktige livsmiljøer som vi har kartlagt er  f. eks dammer, evjer, bukter og viker, kroksjøer, flomdammer og meandrerende elvepartier, kulturlandskapssjøer, kalksjøer, innsjøer og tjern og våtmarksreservat, blant annet Frydenborg LVO.  

BioFokus har søkt på Artsdatabankens artsprosjekt og har fått bevilning til en workshop om stankelbein som er en artsgruppe som delvis har tilknytting til ferskvann.

Vår fremste ekspert på ferskvannstilknyttede insekter er Kjell Magne Olsen som sitter i Artsdatabankens ekspertkomité for rødlisting av 'Nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer og nettvinger'. Kjell Magne er allsidig og sitter også i ekspertkomitéen for 'Rettvinger, kakerlakker og saksedyr', edderkoppdyr, mosdyr og bløtdyr. Lars Erik Høitomt og Ole Jørgen Lønnve har også mye erfaring med ferskvannskartlegging.

Kjell Magne har funnet flere nye insektsarter for Norge, bla. flere midd, tovinger (Dixella autumnalis og Chaoborus pallidus) og nebbmunner. Han har har også funnet nye arter innenfor gruppene døgnfluer, vårfluer, nettvinger og øyenstikkere. Her kan du lese mer om tre av de nye ferksvannsinsektene for Norge. 

For mer informasjon om Kjell Magne Olsen se CV og publikasjonsliste.