Lav

Lav

BioFokus tilbyr:

  • utarbeidelse av handlingsplaner/faggrunnlag
  • kartlegging av ansvarsarter, forvaltningsrelevante arter og prioriterte arter
  • kartlegging i naturtyper med rikt mangfold av lav 
  • rødlistevurderinger

Vi har erfaring fra kartlegging av lav i hele Norge og har nesten 30 000 lavfunn i Artskart, derav ca. 10 000 rødlistefunn.

Vi har utarbeidet faggrunnlag for handlingsplan for huldrestry og elfenbenslav og utført spesialkartlegging av båndlavtaigabendellavgranfiltlav og kalklaver.

Vi har gjennomført kartlegging med fokus på lav i naturtyper som gammel barskog, bekkekløfter, regnskog, edelløvskog, ravinedaler, og åpen kalkmark. 

BioFokus er en av samarbeidspartnerne i Artsdatabankens artsprosjekt Lav og lavboende sopper i norske regnskoger og har også vært med på flere prosjekt om skorplav, blant annet "Mapping and DNA barcoding of sterile, crustose, saxicolous lichens in Norway".

Mer om lav og trusselvurderinger fins på Artsdatabankens side om lav.

Vår fremste lavekspert er Jon T. Klepsland som blant annet har funnet flere nye arter for Norge (båndlav, to vrengelaver, en oransjelav og en kollav) . Se CV og publikasjonsliste for mer informasjon.