Ansatte:

Medarbeidere i BioFokus


 

Tlf: +47 9955 0257

E-post: terje@biofokus.no

Terje Blindheim Daglig leder og biolog

Can scient i Botanisk økologi , universitetet i Oslo 1996

Bred erfaring med ulike typer prosjekter som naturtypekartlegging, nøkkelbiotopregistreringer, kursing og foredragsvirksomhet. God artskunnskap innen karplanter, sopp, lav. Erfaring med bedriftsledelse og personalarbeid. Solid erfaring med GIS-verktøy og har de seneste år brukt kartprogrammet Q-gis mye.

Har ledet større utrednings- og kartleggingsarbeider knyttet til naturtyper og artsmangfold og har god kunnskap og kjennskap til de verktøy som forvaltningen bruker for å synliggjøre naturverdier. I første rekke Naturbase, Vernedatabasen og Artsdatabankenes verktøy. 

Spesialkompetanse: Kartlegging av skog og kulturlandskap, karplanter, utredningsarbeider, arbeid med konsekvensutredninger, samt prosjektledelse. Bearbeiding og analyse av biologisk mangfold relaterte miljødata. Har også jobbet en del med kartlegging av Naturtyper i Norge (NiN).

Kontorplass i Oslo

 • Prosjektoversikt ansatt
 • Litteraturoversikt ansatt
 • CV ansatt
 • Kartlagte skogområder
 

Tlf: +47 41 10 12 89

E-post: sigve@biofokus.no

Sigve Reiso Biolog

Cand scient i ferskvannsbiologi, Norges Landbrukshøgskole (Ås) 1999.

Arbeidet under studiene bl.a. med fisk og invertebrater på Svalbard, og kontrollbestemming av vårfluesamlingene ved University of Alaska, Fairbanks, U.S.A. Solid erfaring med GIS-verktøy. Har i BioFokus jobbet mye sammen med Kjell Magne Olsen med innsamling og bestemmelse av ferskvannsinsekter Bred erfaring med naturtype-, vilt-, ferskvann- og nøkkelbiotopkartlegging, samt kartlegging av skog i verneplansammenheng. God artskunnskap innen vedboende sopp og lav.

Har de senere år jobbet mye med kartlegging og skjøtsel av kulturmarkseng, samt utarbeidet skjøtselsplaner og forvaltningsplaner for større verneområder og mindre slåtte- og beitemarker utenfor verneområder. Har skrevet faggrunnlaget til handlingsplan for naturtypen åpen kalkmark i Oslofeltet og jobbet mye med kartlegging av denne naturtypen. 

Stasjonert i Tinn-Telemark

 • Prosjektoversikt ansatt
 • Litteraturoversikt ansatt
 • CV ansatt
 • Kartlagte skogområder
 

Tlf: +47 41 26 22 62

E-post: kim@biofokus.no

Kim Abel Biolog

Cand. scient i terrestrisk økologi/zoologi, Universitetet i Oslo 1998.

Kim Abel er stiftelsens ansvarlige for håndtering av digitale kart og behersker meget godt bruk av programmene ArcGis, GeoSosi.... Ansvarlig for overlevering av sosifiler til oppdragsgivere uføre enkle kartanalyser bearbeiding av kart til rapporter m.m. Kim jobber også mye med fotografering og behandling av bilder til bruk i rapporter på plakater m.m. 

Spesialkompetanse: Vedboende sopp og lav. Fotografering og bildebehandling. God erfaring med ulike typer miljøregistreringer, inkludert naturtypekartlegging, viltkartlegging og nøkkelbiotopkartlegging, samt kartlegging av skog i verneplansammenheng. God generell artskunnskap innen zoologi og botanikk. Solid erfaring med GIS-verktøy.

Stasjonert i Oslo

 • Prosjektoversikt ansatt
 • Litteraturoversikt ansatt
 • CV ansatt
 • Kartlagte skogområder
 

Tlf: 41 66 51 87

E-post: oivind@biofokus.no

Øivind Gammelmo Medarbeider, Biolog

Cand. scient i systematisk zoologi, Universitetet i Oslo 2003

Spesialkompetanse: Insekter, spesielt tovinger.

Har erfaring innen taksonomi, kartlegging og rødlistearbeid på insekter. Arbeidet med kuratering av insektsamlingen ved Naturhistorisk museum i Oslo. Har ledet arbeidet innen Artsdatabankens ekspertgruppe for tovinger. Har de siste årene jobbet med naturtypekartlegging etter DN håndbok 13 i en rekke kommuner og kartlagt potensielle verneområder på Statsgrunn og som en del av frivillig vern proesessene. 

Oslo / Hadeland

 • Prosjektoversikt ansatt
 • Litteraturoversikt ansatt
 • CV ansatt
 • Kartlagte skogområder
 

Tlf: 48 12 16 64

E-post: tom@biofokus.no

Tom Hellik Hofton Medarbeider, Biolog

Cand. mag. i biologi, Universitetet i Oslo 2002

Gjennom profesjonelle prosjekter, kartlegging på fritida av egen interesse og initiativ, og studier, har han utført ulike typer kartlegging og dokumentasjon av natur og biomangfold siden midten av 90-tallet i mer enn 100 kommuner i alle 19 fylker. Har derfor tilegnet seg meget bred erfaring, økologisk forståelse og kjennskap til store deler av Norges naturmangfold. Har også erfaring med skog-naturmangfold i en del andre land.

Spesielt høy kunnskap om norsk skognatur, herunder spesialkompetanse på en rekke skogtyper og deres økologi og artsmangfold – bl.a. bekkekløfter, regnskog, kystfuruskog, kalkskog, furuskog, lavlandsgranskog. Har bl.a. de siste ca. 10 år vært sentral i nasjonale skogkartlegginger (Statskog-vern, frivillig vern, bekkekløfter, edellauvskog, kystfuruskog, kalkbarskog), inkl. ca. 300 områder kartlagt etter Miljødirektoratets skogvernmetodikk. Har også drevet mye spesialkartlegging av skoglevende arter.

Artskompetanse er opparbeidet gjennom praktisk erfaring og teoretiske studier  – økologisk forståelse av ulike artsgrupper, spesifikke habitatkrav til svært mange arter, og bestemmelsesarbeid. Spesialkompetanse på vedlevende sopp (økologi, taksonomi, felterfaring, artsbestemmelse inkl. mikroskopering), meget høy kompetanse også på lav og jordboende sopp, god kompetanse på karplanter og moser. Har stor evne til å finne spesielle arter i felt, med fokus på forvaltningsrelevante arter og lite kjente arter. Bl.a. erfaring med 350-400 norske rødlistearter (flest sopp og lav), og har i felt sett 215 av Norges ca. 232 kjukearter.

God kjennskap til ulike metodikker for naturkartlegging, som DN-håndbok 13, Miljødirektoratets skogvernmetodikk, NiN, og konsekvensvurderinger (Vegvesenet håndbok 140, NVE småkraftveileder). Han bidrar i revisjonene av flere av disse metodikkene, og sitter bl.a. i skoggruppa for naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13. Erfaring med Natur2000, Word, Excel og digitale kartverktøy (Qgis, ArcGis).

Har mye erfaring med ulike typer utredningsarbeid, både konsekvensvurderinger i utbyggingssaker, naturtypeutredninger, handlingsplaner for truete arter og naturtyper, sammenstilling/utredning av planlagte verneområder (skogvern, nasjonalparker), evalueringer av områdevern, rødlistevurderinger, m.m. Bl.a. hovedansvar for faglig innhold og økologiske tolkninger i Statskog- og bekkekløft-kartleggingene (for sistnevnte skrev han også store deler av rapportens innhold), har utarbeidet faggrunnlag for storporeflammekjuke og elfenbenslav, er hovedansvarlig for vedlevende sopp i Artsdatabankens rødlistekomité for sopp.

Stasjonert tidvis i Oslo, tidvis i Eggedal

Oslo

 • Prosjektoversikt ansatt
 • Litteraturoversikt ansatt
 • CV ansatt
 • Kartlagte skogområder
 

Tlf: 41 395 394

E-post: ulrika@biofokus.no

Ulrika Jansson Økolog med doktorgrad

Doktorgrad i økologi, Umeå universitet, Sverige, 2009 
Mastergrad i biologi, Uppsaka universitet, Sverige, 2002

Ulrika Jansson har god økologisk forståelse innen de fleste naturtyper og meget god forståelse av naturtyper i skog. Hun har bred erfaring med naturtypekartlegging etter DN Håndbok 13, NiN-kartlegging, forskning/ utvikling, undervisning/kursing, handlingsplaner, skjøtselplaner og konsekvensutredninger. Hun har laget faggrunnlag for både en truet art og en sjelden naturtype.

Jansson leder BioFokus sitt arbeid innenfor forskning/utvikling, samt NiN-kartlegging og er med i faggrupper for revideringen av både DN Håndbok 13 og NiN. Hun har meget god kunnskap om forsøkdesign, innsamling og analyse av data samt rapportering (vitenskapelige artikler, rapporter). Jansson har god kunnskap om arbeid med GIS-verktøy (ArcGIS, QGIS).

Jansson har meget god artskompetanse på karplanter og god kompetanse på å vurdere leveområder til vedboende og markboende sopp, epifyttiske lav og moser.

Oslo / Ås

 • Prosjektoversikt ansatt
 • Litteraturoversikt ansatt
 • CV ansatt
 • Kartlagte skogområder
 

Tlf: 99 52 01 77

E-post: ole@biofokus.no

Ole Jørgen Lønnve Biolog

Cand. scient i terrestrisk økologi/zoologi, Universitetet i Oslo 1996

Bred erfaring innen kartlegging, spesielt av insekter. Stor artskompetanse innen forskjellige grupper insekter. Har også bred erfaring fra ulike typer prosjekter som naturtypekartlegging. Har erfaring med rødlistearbeid av insekter. Har i tillegg publisert en rekke arter nye for Norge. Har også bred undervisningserfaring fra videregående skole samt på høyskole/universitetsnivå.

Har ledet flere utrednings- og kartleggingsarbeider knyttet til naturtyper og artsmangfold og har god kunnskap og kjennskap til de verktøy som forvaltningen bruker for å synliggjøre naturverdier. I første rekke Naturbase, Vernedatabasen og Artsdatabankenes verktøy. 

Spesialkompetanse: Nasjonal kompetanse på insektgruppen planteveps (Symphyta). Har også omfattende kunnskaper innen diverse andre insektgrupper som sommerfugler, øyenstikkere og enkelte andre vepse-grupper. Har også en viss kompetanse på ferskvvannsfisk.

Kontorsted: Oslo

 • Prosjektoversikt ansatt
 • Litteraturoversikt ansatt
 • CV ansatt
 • Kartlagte skogområder
 

Tlf: 99574969

E-post: torbjorn@biofokus.no

Torbjørn Høitomt Medarbeider, økolog

Mastergrad i natur-, helse- og miljøvern fra Høgskolen i Telemark, avd. Bø i Telemark, 2009

Bred erfaring med naturtype- og skogkartlegging i store deler av landet. Har også erfaring med utarbeidelse av forvaltningsplaner/skjøtselsplaner og biologisk grunnlagskartlegging for KU. Bred erfaring med artskartlegging av moser gjennom Artsprosjekter, utarbeidelse av handlingsplaner og gjennom andre prosjekter i store deler av landet. Har i tillegg svært god kompetanse på karplanter, samt mange grupper lav og sopp. Er totalt sett svært operativ på viktige artsgrupper i naturtypekartleggingssammenheng. Har god erfaring med undervisning og formidling.

God erfaring med relevant GIS-verktøy (Q-gis, ArcMap)

Spesialkompetanse: Spisskompetanse på alle grupper moser. Har jobbet mye med denne gruppen i hele landet. Har totalt samlet inn eller registrert drøyt 1000 av Norges vel 1100 mosearter de siste fire årene, inkludert over 100 rødlistearter. Høitomt bidrar også med rødlistearbeid, både for arter og naturtyper.

Kontorsted: Nordre Land/Oslo

Nordre Land / Oslo

 • Prosjektoversikt ansatt
 • Litteraturoversikt ansatt
 • CV ansatt
 • Kartlagte skogområder
 

Tlf: +47 48266740

E-post: jon@biofokus.no

Jon Tellef Klepsland Biolog

Cand scient i botanisk økologi og genetikk, NLH 2003

Lang erfaring med naturkartlegging (siden 2004), herunder naturtypekartlegging, kartlegging i forb. med verneplaner, nøkkelbiotopkartlegging og basiskartlegging etter NiN. Har i løpet av perioden kartlagt mer enn 1000 naturtypelokaliteter etter DN-håndbok 13, og hatt rapporteringsansvar for nesten 300 verneverdige skogareal kartlagt i forbindelse med nasjonale kartleggingsprogram.  Har foretatt kartleggingsarbeid innenfor alle Norges 19 fylker, fordelt på mer enn 150 kommuner, og har derfor tilegnet et meget bredt erfaringsgrunnlag og god kjennskap til Norges naturvariasjon og biologiske mangfold.

God kjennskap til gjeldende metodikker for kartlegging av natur, herunder DN-håndbok 13.2, metodikk for naturfaglig registrering i skog (DN 2007), nøkkelbiotopkartlegging, NiN-kartlegging, MiS-kartlegging, vegetasjonskartlegging og kartlegging av utvalgte naturtyper. Har også erfaring med konsekvensutredninger på tema naturmiljø og bruk av håndbok 140 (Vegvesenet) og NVE-veileder for småkraftverk.

Relevant bakgrunn med mastergrad innenfor tema botanisk økologi, systematikk og genetikk. Har gjennom studiet, samt flere år med praktisk kartlegging og av egen interesse i løpet av fritiden opparbeidet god generell økologisk forståelse, og god kunnskap om svært mange arters spesifikke økologi og habitatkrav.

Har spesialkompetanse på organismegruppen lav (både makrolav og skorpelav), og også svært god kjennskap til Norges karplanter og vedboende poresopp (kjuker). Også god kunnskap om moser, jordboende sopp, barksopp og enkelte insektgrupper. På Artskart (Artsdatabanken.no) ligger Klepsland som observatør på mer enn 1600 arter (hovedsaklig arter med signalverdi), hvorav ca 300 rødlistete arter (pr 2010). Bare innenfor organismegruppen lav har Klepsland feltbasert erfaring med mer enn 1000 arter. 

Lang erfaring med behandling av data i Natur2000 og overføring av data til Fylkesmannen for import til Naturbase. God kompetanse på digitale kartløsninger til bruk i denne sammenheng (Qgis, ArcGis). Også erfaring med bruk av avanserte funksjoner i Office (excel og word)

Oslo

 • Prosjektoversikt ansatt
 • Litteraturoversikt ansatt
 • CV ansatt
 • Kartlagte skogområder
 

Tlf: + 47 9882 5635

E-post: kjell-magne@biofokus.no

Kjell Magne Olsen Biolog

Cand. scient i zoologi, Universitet i Oslo 1995 

Spesialkompetanse: Svært god artskunnskap innenfor organisme­grupper som kransalger, karplanter, herpetiler, fugler, pattedyr (inkl flaggermus, spissmus og smågnagere), insekter (særlig ferskvannsrelaterte arter), bløtdyr (både land-, fersk- og saltvannsarter) og en lang rekke andre grupper innen laverestående fauna, både til lands og til vanns

God erfaring med vegetasjons-. naturtype- og ferskvannskartlegging.

Oslo

 • Prosjektoversikt ansatt
 • Litteraturoversikt ansatt
 • CV ansatt
 • Kartlagte skogområder
 

Tlf: + 47 4154 6179

E-post: stefan@biofokus.no

Stefan Olberg Biolog

Stefan Olberg er utdannet Cand. scient i entomologi/økologi ved Universitetet i Tromsø 1997

Han har ledet utrednings- og kartleggingsarbeider knyttet til naturtyper og artsmangfold, og har god kunnskap om de verktøy som forvaltningen bruker for å synliggjøre naturverdier, som Naturbase, Vernedatabasen og Artsdatabankenes verktøy. Meget god erfaring med kartlegging og artsbestemmelse av biller, samt vurdering av ulike områder basert på insektfunn. Stefan har en del undervisningserfaring fra Universitets- og høyskolenivå, og er med i artsdatabankens ekspertgruppe på biller.

Spesialkompetanse: Kartlegging og artsbestemmelse av biller. Bearbeiding og analyse av data omhandlende biologisk mangfold på land. 

Oslo/Bærum

 • Prosjektoversikt ansatt
 • Litteraturoversikt ansatt
 • CV ansatt
 • Kartlagte skogområder
 

Tlf: + 47 9540 6150

E-post: anders@biofokus.no

Anders Thylén Biolog

Cand. mag. i biogeovitenskap, Stockholms Universitet 1996.

Bred erfaring fra ulike type miljøprosjekter. I BioFokus siden 2010, men har før det arbeidet mer enn 10 år i Jernbaneverket med miljørådgivning, konsekvensutredninger, kursing, planlegging etc. Solid erfaring med naturtype- og vegetasjonskartlegging, samt forvaltningsplaner. God artskunnskap innen karplanter, sopp og fugl. Erfaring med GIS-verktøy som ArcGis og Q-gis.

Har ledet større KU-prosjekter, og har god kunnskap om kartleggingsarbeid knyttet til planlegging, både fra bestiller- og utførelsessiden. God kjennskap til forvalters / utbyggers behov for og bruk av naturdata, hva gjelder bl.a. naturområder, artsmangfold og vilt, og de aktuelle verktøyene knyttet til dette. Har flere års erfaring fra undervisning på videregående-nivå.

Spesialkompetanse: Kartlegging av naturtyper i lavlandet (skog, kyst og kulturlandskap), skjøtsels- og forvaltningsplaner, karplanter, konsekvensutredninger og kartlegging knyttet til planlegging. Verdier av, og problemstillinger knyttet til, biologisk mangfold inntil vei og bane. Har også jobbet en del med kartlegging av Naturtyper i Norge (NiN).

Oslo

 • Prosjektoversikt ansatt
 • Litteraturoversikt ansatt
 • CV ansatt
 • Kartlagte skogområder
 

Tlf: 92 09 08 50

E-post: johngunnar@biofokus.no

John Gunnar Brynjulvsrud Medarbeider, økolog

Mastergrad i natur-, helse- og miljøvern fra Høgskolen i Sørøst-Norge, avd. Bø i Telemark, 2016

Erfaring med naturtypekartlegging ved bruk av NiN-systemet samt DN-håndbok 13. Har også erfaring med skogkartlegging gjennom ordningen frivillig vern og byggesaker. Har god kompetanse på karplanter, og har opparbeidet god kompetanse på artsgruppen moser gjennom bl.a. workshop på fjellmoser i Jotunheimen og arbeid med Arter på nett for Artsdatabanken. Har erfaring med undervisning i artskunnskap i gruppene karplanter og moser. Har relevant erfaring med GIS-systemer (QGIS, ArcMap).

Bø / Oslo

 • Prosjektoversikt ansatt
 • Litteraturoversikt ansatt
 • CV ansatt
 • Kartlagte skogområder
 

Tlf: 41585141

E-post: madlaina@biofokus.no

Madlaina Bichsel Medarbeider, økolog

Mastergrad i "Applied Ecology" fra Høgsk. i Hedmark, Evenstad, 2014.

Medarbeider i BioFokus med to sesonger erfaring med NiN-systemet, kartlegging av naturtyper etter DN-håndbok 13, kartlegging av utvalgt type «store gamle trær» med fokus på eik i Akershus og kartlegging av skog i samenheng med frivillige vern.

Fra tidligere bred erfaring fra blant annet biomangfoldsprosjekter (vegetasjon og insekter) i sveitsisk kulturlandskap og renatureringsprosjekter med bruk av inginørbiologiske metoder. Har også jobbet med innsamling av historiske data om arters utbredelsesområder, gjennomføring av aksjonsplaner for vern og fremme av rødlistede plantearter i Sveits. Fem års erfaring med felt- og vitenskapelig arbeid med hubro ved Helgelandskysten (i sammenheng med både bachelor-, masteroppgave og som frivillige forsker). Noe erfaring med undervisning på både bachelor- og videregåendenivå.

Oslo

 • Prosjektoversikt ansatt
 • Litteraturoversikt ansatt
 • CV ansatt
 • Kartlagte skogområder
 

Tlf: 95158537

E-post: lars-erik@biofokus.no

Lars Erik Høitomt Biolog, medarbeider

Har master i naturforvaltning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Gjennom studiene har han opparbeidet seg gode kunnskaper innen ferskvannsøkologi og planteøkologi. Høitomt tok fordypning innen forvaltning av ferskvannsfisk. Han har i tillegg et årsstudium i praktisk pedagogisk utdanning fra samme universitet.

Ansatt i BioFokus siden mai 2016. Lars Erik har opparbeidet god erfaring med kartlegging av naturtyper ved bruk av NiN-systemet. Han har også fått noe erfaring med bruk av DN-håndbok 13 i skogkartlegging. Fra tidligere noe erfaring med prøvefiske og prøvetaking av fisk som assistent for NINA. Han arbeider for tiden med å opparbeide god kompetanse innen artsgruppene karplanter, lav og vedboende sopp.

Oslo

 • Prosjektoversikt ansatt
 • Litteraturoversikt ansatt
 • CV ansatt
 • Kartlagte skogområder
 

Tlf: 92217664

E-post: maria@biofokus.no

Maria Hertzberg Medarbeider, økolog

Master of Science in Ecology, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, 2016, med fordypning i paleoøkologi og vegetasjonsøkologi. 

Har erfaring med naturtypekartlegging ved bruk av NiN-systemet, samt noe erfaring med kartlegging etter DN-håndbok 13 og kartlegging av raviner. I tillegg har hun bidratt i flere byggesaker.  

Maria har god kompetanse på karplanter, som hun har opparbeidet seg gjennom organisert og frivillig kartlegging. Hun arbeider for tiden med å opparbeide seg god kompetanse innen artsgruppene moser, lav og vedboende sopp. Har relevant erfaring med GIS-systemer (QGIS, ArcMap). Hun har også vært med på skogkartlegging på frivillig basis. 

Oslo

 • Prosjektoversikt ansatt
 • Litteraturoversikt ansatt
 • CV ansatt
 • Kartlagte skogområder
 

Tlf: 90 08 77 91

E-post: marte@biofokus.no

Marte Olsen Biolog

Master of Science in Ecology, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, 2017

Marte har erfaring med naturtypekartlegging ved bruk av NiN-systemet, samt noe erfaring med kartlegging etter DN-håndbok 13 og kartlegging av raviner. I tillegg har hun bidratt i flere byggesaker.  

Marte har god kompetanse på karplanter og moser, som hun har opparbeidet seg gjennom organisert og frivillig kartlegging. Blant annet har hun deltatt på workshop med fokus på fjellmoser i Jotunheimen. Har relevant erfaring med GIS-systemer (QGIS, ArcMap).

Oslo