Prosjekter

På denne siden kan du få oversikt over de aller fleste prosjektene som BioFokus jobber med eller har jobbet med. De aller fleste av BioFokus sine prosjekter ender i en rapport som du kan søke etter i BioLittBasen.

Prosjekt Ansvarlig Prosjektnr.
Tåsen Terrasse 32

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Vurdering av forekomst av leddved og leddvedfingermøll på eiendom.

Fra jun. 22, 2017 til jun. 22, 2017

Kjell Magne Olsen 2017-123
Fornebuveien 80, skjøtsel

Forvaltnings- og skjøtselsplaner

Skjøtsel av kalkeng på Fornebu, Bærum, kommune.

Fra jun. 1, 2017 til des. 1, 2017

Terje Blindheim 2017-121
Holtekilen sør, skjøtsel

Forvaltnings- og skjøtselsplaner

Skjøtsel av kalkeng ved Holtekilen på Fornebu, Bærum, kommune.

Fra jun. 1, 2017 til des. 1, 2017

Terje Blindheim 2017-120
Elfenbenslav kartlegging 2017

Spesialkartlegging av arter

Prosjektet går ut på å utføre supplerende kartlegginger av elfenbenslav på utvalgte lokaliteter.

Tom Hellik Hofton

Fra jun. 21, 2017 til des. 31, 2017

Tom Hellik Hofton 2017-119
Skedsmo, artskartlegging i raviner

Spesialkartlegging av arter

Kartlegging av artsmangfold i et utvalg raviner i Skedsmo kommune. Arbeidet utføres for å få bedre kunnskap om mangfoldet av arter i raviner av ulike typer og verdikategorier.

Fra jun. 20, 2017 til mar. 1, 2018

Terje Blindheim 2017-118
Dikemark idrettspark, detaljregulering

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Vurdering av biologiske verdier i tilknytning til planlagt idrettsanlegg ved Dikemark i Asker kommune.

Fra jun. 13, 2017 til jun. 20, 2017

Lars Erik Høitomt 2017-114
Hjartdal, kartlegging av kulturlandskap 2017

Naturtype og viltkartlegging

Kartlegging av biologisk mangfold i kulturlandskapsområde i Hjartal kommune.

Fra jun. 12, 2017 til mar. 1, 2018

Sigve Reiso 2017-112
Saltbuveien, Son, Vestby

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Vurdering av biologiske kvaliteter knyttet til et reguleringsplanområde ved Saltbuveien i Son, Vestby.

Fra jun. 12, 2017 til jun. 30, 2017

Terje Blindheim 2017-111
Sjodalen guiding verneområder

Kunnskapsformidling

Formidling av kunnskap om sopp og lav og natur generelt i områdene rundt Hindseter i Sjodalen.

Fra aug. 31, 2017 til sept. 30, 2017

Tom Hellik Hofton 2017-110
Oslo kommune, rammeavtale

Naturtype og viltkartlegging

Diverse kartleggingsprosjekter for Oslo kommune innenfor en rammeavtale.

Fra jun. 15, 2017 til des. 31, 2017

Terje Blindheim 2017-109
Asker - Skjøtsel Koiatangen og Elnestangen

Diverse annet

Skjøtsel av slåttemark på Koiatangen og Elnestangen. Slått og rydding av oppvoksende busk.

Fra jun. 6, 2017 til feb. 28, 2018

Kim Abel 2017-108
Asker - Skjøtselsplan Koiatangen slåttemark

Forvaltnings- og skjøtselsplaner

Utarbeidelse av skjøtselsplan for slåttemark på Koiatangen i Asker.

Fra jun. 6, 2017 til feb. 28, 2018

Kim Abel 2017-107
Asker - skjøtselsplan Elnestangen

Forvaltnings- og skjøtselsplaner

Utarbeidelse av skjøtselsplan slåttemark Elnestangen.

Fra jun. 6, 2017 til feb. 28, 2018

Kim Abel 2017-106
Asker - Elvemusling kartlegging

Spesialkartlegging av arter

Kartlegging av elvemusling i Asker kommune.

Fra jun. 6, 2017 til des. 31, 2017

Kim Abel 2017-105
Vestfold - skjøtselsplan Sandø slåttemark

Forvaltnings- og skjøtselsplaner

Utarbeidelse av skjøtselsplan slåttemark Sandø.

Fra jun. 6, 2017 til feb. 28, 2018

Kim Abel 2017-104
Røyken - Naturmangfoldplan

Diverse annet

Utarbeidelse av naturmangfoldplan for Røyken kommune.

Fra jun. 6, 2017 til feb. 1, 2018

Kim Abel 2017-103
Røyken - fremmede arter i friområder

Spesialkartlegging av arter

Kartlegging av fremmede arter i friområder i Røyken kommune.

Fra jun. 6, 2017 til feb. 1, 2018

Kim Abel 2017-102
Røyken - salamanderdammer

Naturtype og viltkartlegging

Kartlegging av salamanderdammer i Røyken kommune.

Fra jun. 6, 2017 til feb. 1, 2018

Kim Abel 2017-101
Røyken - Røyken sentrum regulering

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med områderegulering for Røyken sentrum.

Fra jun. 6, 2017 til feb. 1, 2018

Kim Abel 2017-100
Røyken - Slemmestad regulering

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med områderegulering for Slemmestad sentrum.

Fra jun. 6, 2017 til feb. 1, 2018

Kim Abel 2017-98
Fiolett gullvinge Oppland 2017

Kartlegging av sommerfuglen fiolett gullvinge (VU) i nordre deler av Oppland.

Fra jun. 1, 2017 til nov. 30, 2017

Ole Jørgen Lønnve 2017-96
Jarlsborgveien 2

Naturtype og viltkartlegging

Vurdering av biologiske verdier og konsekvenser av planlagte tiltak i forbindelse med bebyggelse.

Fra mai 30, 2017 til jun. 30, 2017

Stefan Olberg 2017-95
Fv 285 Asdøla Bru reguleringsplan

Konsekvensvurderinger og planarbeid

Naturmiljøutredning som grunnlag for KU i forbindelse med reguleringsplan for fylkesveg 285 ved Asdøla.

Fra mai 31, 2017 til aug. 15, 2017

Anders Thylén 2017-94
Eik i Claus Trondsens gate 15

Naturtype og viltkartlegging

Vurdering av naturtypen hul eik for biomangfoldverdier.

Fra mai 2, 2017 til mai 31, 2017

Stefan Olberg 2017-93
Lav på bøk i Vestfold

Spesialkartlegging av arter

Prosjektet går ut på å kartlegge sjeldne og truete lavarter knyttet til gammel bøk og bøkeskog i Vestfold, hovedsaklig i Larvik og Sandefjord kommuner.

Fra mai 16, 2017 til okt. 30, 2017

Jon T. Klepsland 2017-92